Sadržaj:

Članak 1 - Definicije

Članak 2. - Identitet poduzetnika

Članak 3. - Primjenjivost

Članak 4. - Ponuda

Članak 5. - Sporazum

Članak 6. - Pravo na odustajanje

Članak 7. - Obveze potrošača tijekom razdoblja razmatranja

Članak 8. - Ostvarivanje prava na odustajanje od potrošača i troškovi istog

Članak 9. - Obveze poduzetnika u slučaju odustajanja

Članak 10. - Izuzimanje prava na odustajanje

Članak 11. - Cijena

Članak 12. - Usklađenost i dodatno jamstvo

Članak 13. - Isporuka i provedba

Članak 14. - Trajanje transakcija: trajanje, otkazivanje i produljenje

Članak 15. - Plaćanje

Članak 16. - Postupak prigovora

Članak 17. - Sporovi

Članak 18. – Industrijsko jamstvo

Članak 19. - Dodatne odredbe ili odredbe koje odstupaju

Članak 20. – Izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja Thuiswinkela


Članak 1 - Definicije

U tim uvjetima i primjenjivat će se:

1.1 Dodatni ugovor: ugovor kojim potrošač stječe proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge u vezi s ugovorom na daljinu, a te artikle, digitalni sadržaj i/ili usluge isporučuje poduzetnik ili treća strana na temelju sporazuma između te treće strane i poduzetnika;

1.2 Razdoblje za razmatranje: razdoblje unutar kojeg potrošač može iskoristiti svoje pravo na odustanak;

1.3 Potrošač: fizička osoba koja ne djeluje u svrhe vezane uz njegovu trgovinu, poslovanje, obrt ili struku;

1.4 Dan: kalendarski dan;

1.5 Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i dostavljeni u digitalnom obliku;

1.6 Ugovor o trajanju: ugovor koji se proširuje na redovitu isporuku robe, usluga i/ili digitalnog sadržaja tijekom određenog razdoblja;

1.7 Trajni nosač podataka: bilo koji alat – uključujući e-poštu – koji omogućuje potrošaču ili poduzetniku pohranjivanje informacija koje su mu osobno upućene na način koji će se ubuduće konzultirati ili koristiti tijekom razdoblja koje je prilagođeno svrsi za koju su informacije namijenjene namijenjen i koji omogućuje nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija;

1.8 Pravo na odustanak: mogućnost potrošača da otkaže ugovor na daljinu unutar razdoblja hlađenja;

1.9 Poduzetnik: fizička ili pravna osoba koja je član Thuiswinkel.org i koja potrošačima na daljinu nudi proizvode, (pristup) digitalnom sadržaju i/ili uslugama;

1.10 Ugovor na daljinu: ugovor sklopljen između poduzetnika i potrošača u kontekstu organiziranog sustava prodaje proizvoda, digitalnog sadržaja i/ili usluga na daljinu, pri čemu se vrši isključivo ili zajedničko korištenje do i uključujući sklapanje ugovora. sastoji se od jedne ili više tehnika za komunikaciju na daljinu;

1.11. Model obrasca za povlačenje: europski model obrasca za odustajanje uključen u Dodatak I ovih uvjeta; Dodatak I. ne mora biti dostupan ako potrošač nema pravo na odustajanje od svoje narudžbe;

1.12 Tehnika komunikacije na daljinu: znači koja se može koristiti za sklapanje sporazuma, a da se potrošač i poduzetnik ne moraju sastajati u istoj prostoriji u isto vrijeme.

 

Članak 2. - Identitet poduzetnika

Ime poduzetnika:

rezanje slova

Trgovanje pod imenom(ima):

REZANJE SLOVA / INTERIJERA BILJKE

Adresa lokacije:

vrba ruža 11
2391 EV Hazerswoude-Selo

Pristupačnost:

Od ponedjeljka do petka od 09.00:17.30 do XNUMX:XNUMX sati

Adresa e-pošte: info@stekjesbrief.nl

Broj privredne komore: 77535952

Porezni broj: NL003205088B44

 

Članak 3. - Primjenjivost

3.1 Ovi opći uvjeti odnose se na svaku ponudu poduzetnika i na svaki ugovor na daljinu sklopljen između poduzetnika i potrošača.

3.2 Prije sklapanja ugovora na daljinu, potrošaču se stavlja na raspolaganje tekst ovih općih uvjeta. Ako to nije razumno moguće, poduzetnik će prije sklapanja ugovora na daljinu naznačiti kako se opći uvjeti mogu uvidjeti kod poduzetnika te da će na zahtjev potrošača biti poslani besplatno u najkraćem mogućem roku. .

3.3 Ako je ugovor na daljinu sklopljen elektroničkim putem, bez obzira na prethodni stavak i prije sklapanja ugovora na daljinu, tekst ovih općih uvjeta može biti dostupan potrošaču elektroničkim putem na način da se potrošač može pohraniti u jednostavan način na izdržljivom nosaču podataka. Ako to nije razumno moguće, prije sklapanja ugovora na daljinu bit će naznačeno gdje se opći uvjeti mogu vidjeti elektroničkim putem te da će se na zahtjev potrošača poslati besplatno elektroničkim putem ili na drugi način.

3.4 U slučaju da se uz ove opće uvjete primjenjuju posebni uvjeti proizvoda ili usluge, drugi i treći stavak se primjenjuju mutatis mutandis i potrošač se uvijek može pozvati na primjenjivu odredbu koja mu je najpovoljnija u slučaju sukoba uvjeta. je.

 

Članak 4. - Ponuda

4.1 Ako ponuda ima ograničeno razdoblje valjanosti ili je podložna uvjetima, to će biti izričito navedeno u ponudi.

4.2 Ponuda sadrži potpun i točan opis ponuđenih proizvoda, digitalnog sadržaja i/ili usluga. Opis je dovoljno detaljan da omogući ispravnu procjenu ponude od strane potrošača.

4.3 Ako poduzetnik koristi slike, one su pravi prikaz ponuđenih proizvoda, usluga i/ili digitalnog sadržaja. Očigledne greške ili greške u ponudi poduzetnika ne obvezuju.

4.4 Sve slike, crteži, podaci itd. proizvoda ponuđenih na web stranici samo su približni i ne mogu dovesti do naknade i/ili raskida.

4.5 Za slike reznica, biljaka, sobnih i vrtnih biljaka na web shopu ne prodaje se točan artikal sa fotografija, već uvijek usporedive reznice, biljke, sobne biljke i vrtne biljke. Jer nijedna biljka nije točna kopija u boji, tonu boje, uzorku, obliku lišća, veličini ili osobnosti. Slike su stoga samo u informativne svrhe, bez ikakvih prava iz njih. Očigledne greške ili greške u ponudi poduzetnika ne obvezuju.

4.6 Svaka ponuda sadrži takve informacije da je potrošaču jasno koja su prava i obveze vezane uz prihvaćanje ponude.

 

Članak 5. - Sporazum

5.1 Sukladno odredbama stavka 4., ugovor je sklopljen u trenutku prihvaćanja ponude od strane potrošača i ispunjavanja pripadajućih uvjeta.

5.2 Ako je potrošač elektroničkim putem prihvatio ponudu, poduzetnik će odmah elektronički potvrditi primitak prihvaćanja ponude. Sve dok primitak ovog prihvaćanja nije potvrđen od strane poduzetnika, potrošač može raskinuti ugovor.

5.3 Ako je ugovor sklopljen elektroničkim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao elektronički prijenos podataka i osigurao sigurno web okruženje. Ako potrošač može platiti elektroničkim putem, poduzetnik će se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih mjera.

5.4 U zakonskim okvirima, poduzetnik se može informirati o tome može li potrošač ispuniti svoje obveze plaćanja, kao i o svim onim činjenicama i čimbenicima koji su važni za odgovorno sklapanje ugovora na daljinu. Ako na temelju ove istrage poduzetnik ima valjane razloge da ne sklopi ugovor, ima pravo odbiti nalog ili zahtjev s razlozima ili priložiti posebne uvjete provedbi.

5.5 Najkasnije kada je proizvod isporučen potrošaču, poduzetnik će poslati sljedeće podatke, u pisanom obliku ili na način da ih potrošač može pohraniti na pristupačan način na trajnom nosaču podataka:

5.5 a. adresa za posjet poslovnoj ustanovi na koju potrošač može otići s pritužbama;

 

5.5 b. uvjete pod kojima i način na koji potrošač može iskoristiti pravo na odustanak, odnosno jasnu izjavu o isključenju prava na odustanak;

 

5.5 c. informacije o jamstvima i postojećoj postprodajnoj usluzi;

 

5.5 d. cijena uključuje sve poreze na proizvod; u mjeri u kojoj je to primjenjivo, troškovi dostave; i način plaćanja, dostave ili izvršenja ugovora na daljinu;

 

5.5 e. uvjeti za raskid ugovora ako ugovor traje duže od jedne godine ili je na neodređeno vrijeme;

 

5.5 f. ako potrošač ima pravo na odustanak, model obrasca za odustanak.

5.6 U slučaju dugoročne transakcije, odredba prethodnog stavka odnosi se samo na prvu isporuku.

 

Članak 6. - Pravo na odustajanje

Za proizvode:

6.1. Potrošač može raskinuti ugovor o kupnji proizvoda u razdoblju od 14 dana bez navođenja razloga. Poduzetnik može pitati potrošača za razlog odustajanja, ali ga ne može obvezati da navede razlog(e).

6.2. Razdoblje razmatranja iz stavka 1. počinje dan nakon što potrošač ili treća strana koju je potrošač unaprijed odredio, a koja nije prijevoznik, primi proizvod ili:

6.2 a. ako je potrošač naručio više proizvoda istim redoslijedom: dan kada je potrošač ili treća strana koju je on odredio primio posljednji proizvod. Poduzetnik može, pod uvjetom da je o tome jasno obavijestio potrošača prije postupka narudžbe, odbiti narudžbu za više proizvoda s različitim rokovima isporuke.

 

6.2 b. ako se isporuka proizvoda sastoji od više pošiljaka ili dijelova: dan kada je potrošač, ili treća osoba koju on odredi, primio posljednju pošiljku ili zadnji dio;

 

6.2 c. u slučaju ugovora za redovitu isporuku proizvoda u određenom razdoblju: dan kada je potrošač ili treća osoba koju on odredi, primio prvi proizvod.

Za usluge i digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na opipljivom mediju:

6.3 Produljeno razdoblje hlađenja za proizvode koji nisu isporučeni na materijalnom nosaču u slučaju neobavještavanja o pravu na povlačenje:

6.4. Ako poduzetnik nije dao potrošaču zakonski propisane podatke o pravu na odustanak ili model obrasca za odustanak, razdoblje za razmatranje istječe dvanaest mjeseci nakon završetka prvobitnog razdoblja za razmatranje određenog u skladu s prethodnim stavcima ovoga članka. .

6.5. Ako je poduzetnik dostavio potrošaču podatke iz prethodnog stavka u roku od dvanaest mjeseci od datuma početka prvobitnog razdoblja hlađenja, razdoblje hlađenja će isteći 14 dana od dana kada je potrošač primio informacija.

6.6 Svi troškovi dostave za vraćanje narudžbe padaju na teret potrošača. 

 

Članak 7. - Obveze potrošača tijekom razdoblja razmatranja

7.1 Tijekom razdoblja hlađenja, potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. On će raspakirati ili koristiti proizvod samo u mjeri potrebnoj za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda. Osnovno načelo ovdje je da potrošač smije rukovati i pregledavati proizvod samo onako kako bi mu to bilo dopušteno u trgovini.

7.2 Potrošač je odgovoran samo za amortizaciju proizvoda koja je rezultat načina rukovanja proizvodom koji nadilazi ono što je dopušteno u stavku 1.

7.3 Potrošač ne snosi odgovornost za amortizaciju proizvoda ako mu poduzetnik nije dostavio sve zakonom propisane podatke o pravu na odustanak prije ili pri sklapanju ugovora.

 

Članak 8. - Ostvarivanje prava na odustajanje od potrošača i troškovi istog

8.1 Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, to će prijaviti poduzetniku u razdoblju hlađenja putem modela obrasca za odustanak ili na drugi nedvosmislen način.

8.2 U najkraćem mogućem roku, ali u roku od 14 dana od dana nakon obavijesti iz stavka 1., potrošač vraća proizvod ili ga predaje (ovlaštenom predstavniku) poduzetniku. To nije potrebno ako je poduzetnik ponudio da sam preuzme proizvod. Potrošač je u svakom slučaju poštovao rok povrata ako vrati proizvod prije isteka roka za razmatranje.

8.3 Potrošač vraća proizvod sa svim isporučenim priborom, ako je razumno moguće u izvornom stanju i pakiranju, te u skladu s razumnim i jasnim uputama poduzetnika.

8.4 Rizik i teret dokazivanja za ispravno i pravodobno ostvarivanje prava na odustanak leži na potrošaču.

8.5 Potrošač snosi izravne troškove povrata proizvoda. Ako poduzetnik nije prijavio da potrošač mora snositi te troškove ili ako poduzetnik naznači da će sam snositi troškove, potrošač ne mora snositi troškove povrata.

8.6 Ako potrošač odustane nakon što je prvi put izričito zatražio da tijekom razdoblja razmišljanja počne pružanje usluge ili opskrba plinom, vodom ili električnom energijom koja nije pripremljena za prodaju u ograničenom volumenu ili određenoj količini, potrošač je poduzetnik duguje iznos koji je razmjeran onom dijelu obveze koji je poduzetnik ispunio u trenutku odustajanja, u odnosu na potpunu ispunjenost obveze.

8.7 Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustajanje, svi dodatni ugovori će biti raskinuti na temelju zakona.

 

Članak 9. - Obveze poduzetnika u slučaju odustajanja

9.1 Ako poduzetnik omogući elektroničkim putem obavijest o odustanku od strane potrošača, odmah će nakon primitka ove obavijesti poslati potvrdu o primitku.

9.2 Poduzetnik nadoknađuje sva plaćanja od potrošača, uključujući sve troškove dostave koje je poduzetnik naplatio za vraćeni proizvod, bez odgađanja, ali u roku od 14 dana od dana kada ga je potrošač obavijestio o odustajanju. Osim ako poduzetnik ne ponudi da sam preuzme proizvod, može pričekati s otplatom dok ne primi proizvod ili dok potrošač ne dokaže da je vratio proizvod, ovisno o tome što je ranije.

9.3 Poduzetnik koristi isti način plaćanja koji je potrošač koristio za povrat, osim ako potrošač ne pristane na drugačiji način. Povrat je besplatan za potrošača.

9.4. Ako se potrošač odlučio za skuplji način dostave od najjeftinije standardne dostave, poduzetnik ne mora nadoknaditi dodatne troškove za skuplji način dostave.

 

Članak 10. - Izuzimanje prava na odustajanje

Poduzetnik može isključiti sljedeće proizvode i usluge iz prava na odustanak, ali samo ako je poduzetnik to jasno naveo u ponudi, barem na vrijeme za zaključenje ugovora:

10.1 Proizvodi ili usluge čija je cijena podložna fluktuacijama na financijskom tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja i koje se mogu pojaviti unutar roka za povlačenje

10.2 Ugovori sklopljeni tijekom javne dražbe. Pod javnom dražbom podrazumijeva se prodajna metoda u kojoj poduzetnik nudi proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge potrošaču koji je osobno prisutan ili kojemu se daje mogućnost osobnog nazočnosti na dražbi, pod vodstvom aukcionar, a gdje je uspješni ponuditelj dužan kupiti proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge;

10.3 Proizvodi koji se brzo kvare ili imaju ograničen rok trajanja;

10.4 Zapečaćeni proizvodi koji nisu prikladni za vraćanje iz razloga zdravstvene zaštite ili higijene i čiji je pečat polomljen nakon isporuke;

10.5 Proizvodi koji se po svojoj prirodi neopozivo miješaju s drugim proizvodima nakon isporuke;

 

Članak 11. - Cijena

11.1. Tijekom razdoblja važenja navedenog u ponudi, cijene ponuđenih proizvoda neće se povećavati, osim za promjene cijena kao posljedica promjene stopa PDV-a.

11.2 Suprotno prethodnom stavku, poduzetnik može ponuditi proizvode čije su cijene podložne fluktuacijama na financijskom tržištu i na koje poduzetnik nema utjecaja, s promjenjivim cijenama. Ova ovisnost o fluktuacijama i činjenica da su sve navedene cijene ciljane cijene su navedene u ponudi.

11.3 Povećanja cijena unutar 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora dopuštena su samo ako su rezultat zakonskih propisa ili odredbi.

11.4 Povećanja cijene od 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora dopuštena su samo ako je poduzetnik to odredio i:

11.4 a. rezultat su zakonskih propisa ili odredbi; ili

 

11.4 b. potrošač ima ovlast otkazati ugovor s učinkom od dana stupanja na snagu povećanja cijene.

11.5 Cijene navedene u ponudi proizvoda uključuju PDV.

 

Članak 12. - Ispunjenje sporazuma i dodatno jamstvo

12.1 Poduzetnik jamči da su proizvodi u skladu s ugovorom, specifikacijama navedenim u ponudi, razumnim zahtjevima pouzdanosti i/ili upotrebljivosti te zakonskim odredbama i/ili državnim propisima koji su postojali na dan sklapanja ugovora. Ako je dogovoreno, poduzetnik također jamči da je proizvod prikladan za drugu upotrebu osim za uobičajenu.

12.2 Dodatno jamstvo koje daje poduzetnik, njegov dobavljač, proizvođač ili uvoznik nikada ne ograničava zakonska prava i zahtjeve koje potrošač može podnijeti protiv poduzetnika prema ugovoru ako poduzetnik nije ispoštovao svoj dio ugovora. .

12.3 Dodatno jamstvo podrazumijeva svaku obvezu poduzetnika, njegovog dobavljača, uvoznika ili proizvođača u kojoj potrošaču daje određena prava ili potraživanja koja nadilaze zakonski propisana u slučaju da nije ispunio svoj dio ugovor sporazum.

 

Članak 13. - Isporuka i provedba

13.1 Poduzetnik će poduzeti najveću moguću pažnju prilikom primanja i izvršavanja narudžbi za proizvode.

13.2 Mjesto isporuke je adresa koju je potrošač dao do znanja poduzetniku.

13.3 Uz dužno poštovanje onog što je o tome navedeno u članku 4. ovih općih uvjeta, poduzetnik će primljene narudžbe izvršiti brzo, a najkasnije u roku od 30 dana, osim ako nije ugovoren drugačiji rok isporuke. Ako isporuka kasni, ili ako se narudžba ne može ili se samo djelomično izvrši, potrošač će o tome biti obaviješten najkasnije 30 dana nakon što je podnio narudžbu. U tom slučaju potrošač ima pravo raskinuti ugovor bez troškova i ima pravo na bilo kakvu naknadu.

13.4. Nakon prestanka rada sukladno prethodnom stavku, poduzetnik će odmah vratiti iznos koji je potrošač uplatio.

13.5 Rizik od oštećenja i/ili gubitka proizvoda snosi poduzetnik do trenutka isporuke potrošaču ili zastupnika koji je unaprijed određen i najavljen poduzetniku, osim ako nije izričito drugačije ugovoreno.

 

Članak 14. - Trajanje transakcija: trajanje, otkazivanje i produljenje

prestanak:

14.1 Potrošač može raskinuti ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme i koji se proteže na redovitu isporuku proizvoda, u bilo koje vrijeme uz dužno poštivanje dogovorenih pravila za otkazivanje i otkazni rok ne duži od mjesec dana.

14.2 Potrošač može raskinuti ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda, u bilo kojem trenutku pred kraj određenog roka, uz dužno poštivanje dogovorenih pravila za otkazivanje i otkaznog roka od ne više od mjesec dana.

14.3 Potrošač može sklopiti ugovore iz prethodnih stavaka:

14.3 a. otkazati u bilo koje vrijeme i ne ograničavati se na otkazivanje u određeno vrijeme ili u određenom razdoblju;

 

14.3 b. barem otkazati na isti način na koji su sklopili on;

 

14.3c. uvijek otkazati s istim otkaznim rokom koji je poduzetnik sam sebi odredio.

nastavak:

14.4 Ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovitu isporuku proizvoda ne može se prešutno produžiti ili obnoviti na određeno vrijeme.

14.5 Ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovitu isporuku proizvoda, može se prešutno produljiti na neodređeno vrijeme samo ako potrošač može otkazati u bilo koje vrijeme uz otkazni rok ne duži od mjesec dana. 

trajanje:

14.6. Ako ugovor traje duže od jedne godine, potrošač može otkazati ugovor u bilo kojem trenutku nakon jedne godine s otkaznim rokom od najviše jednog mjeseca, osim ako razumnost i pravičnost ne isključuju otkazivanje prije isteka ugovorenog trajanja.

 

Članak 15. - Plaćanje

15.1 Ukoliko ugovorom ili dodatnim uvjetima nije drugačije određeno, iznose koje potrošač duguje mora platiti u roku od 14 dana nakon početka razdoblja hlađenja, ili u nedostatku razdoblja hlađenja unutar 14 dana nakon sklapanja ugovora.. U slučaju ugovora o pružanju usluge, ovaj rok počinje teći dan nakon što je potrošač primio potvrdu ugovora.

15.2 Potrošač je dužan odmah prijaviti poduzetniku netočnosti u podacima o plaćanju.

15.3 Ako potrošač ne ispuni svoje obveze plaćanja na vrijeme, nakon što ga je poduzetnik obavijestio o kašnjenju u plaćanju i poduzetnik je potrošaču dao rok od 14 dana da još uvijek ispuni svoje obveze plaćanja, ako je plaćanje izvršeno ako se ne izvrši u ovom roku od 14 dana, na preostali iznos dugovanja će se dugovati zakonska kamata, a poduzetnik ima pravo naplatiti troškove izvansudske naplate koje je imao. Ovi troškovi naplate iznose najviše: 15% na nepodmirene iznose do 2.500 €; 10% na sljedećih 2.500 € i 5% na sljedećih 5.000 € uz minimalno 40 €, =. Poduzetnik može odstupiti od navedenih iznosa i postotaka u korist potrošača.

 

Članak 16. - Postupak prigovora

16.1 Poduzetnik ima dovoljno objavljen žalbeni postupak i rješava prigovor u skladu s ovim žalbenim postupkom.

16.2 Pritužbe na provedbu ugovora moraju se podnijeti u cijelosti i jasno opisane poduzetniku u roku od 7 dana nakon što je potrošač otkrio nedostatke. Ako potrošač smatra da proizvodi ne zadovoljavaju očekivanja kvalitete, potrošač mora poslati e-mail na info@stekjesbrief.nl, s fotografijama koje pokazuju nedostatak. 

16.3 Na pritužbe podnesene poduzetniku odgovarat će se u roku od 14 dana od dana zaprimanja. Ako je za prigovor potrebno predvidljivo dulje vrijeme obrade, poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s obavijesti o primitku i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.

16.4 Prigovor na proizvod poduzetnika može se podnijeti i putem obrasca za pritužbe na potrošačkoj stranici web stranice Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Žalba se zatim šalje i dotičnom poduzetniku i Thuiswinkel.org.

16.5 Potrošač mora dati poduzetniku najmanje 4 tjedna da riješi prigovor u međusobnom savjetovanju. Nakon tog roka nastaje spor koji je predmet postupka rješavanja spora.

 

Članak 17. - Sporovi

17.1 Ugovori između poduzetnika i potrošača na koje se primjenjuju ovi opći uvjeti isključivo su uređeni nizozemskim zakonom.

17.2 Sporove između potrošača i poduzetnika oko sklapanja ili provedbe ugovora u vezi s proizvodima i uslugama koje će isporučiti ili isporučiti ovaj poduzetnik, potrošač i poduzetnik mogu, uz dužno poštovanje niže navedenih odredbi, podnijeti na Odbor za sporove Thuiswinkel, PO Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl).

17.3 Spor će rješavati samo Povjerenstvo za sporove ako je potrošač prvi put podnio svoju pritužbu poduzetniku u razumnom roku.

17.4 Ako pritužba ne dovede do rješenja, spor se mora dostaviti Odboru za sporove u pisanom obliku ili u drugom obliku koji odredi Odbor najkasnije 12 mjeseci od datuma kada je potrošač podnio pritužbu poduzetniku. .

17.5. Ako potrošač želi podnijeti spor Odboru za sporove, poduzetnik je vezan ovim izborom. Po mogućnosti, potrošač to prvo prijavi poduzetniku.

17.6 Ako poduzetnik želi podnijeti spor Odboru za sporove, potrošač mora u roku od pet tjedana nakon pisanog zahtjeva poduzetnika u pisanom obliku izjaviti želi li i on to učiniti ili želi da spor rješava nadležni sud.. Ako poduzetnik ne bude obaviješten o izboru potrošača u roku od pet tjedana, poduzetnik ima pravo podnijeti spor nadležnom sudu.

17.7 Povjerenstvo za sporove donosi odluku pod uvjetima navedenim u propisima Komisije za sporove (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Odluke Odbora za sporove donose se kao obvezujući savjet.

17.8 Povjerenstvo za sporove neće rješavati spor ili će prekinuti postupanje ako je poduzetniku odobrena obustava plaćanja, otišao je u stečaj ili je stvarno prekinuo svoje poslovne aktivnosti, prije nego što je spor riješio povjerenstvo na raspravi i donesena je konačna odluka.

17.9 Ako je, osim Thuiswinkelovog odbora za sporove, nadležan još jedan odbor za sporove koji je priznat ili povezan sa Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) ili Institutom za žalbe financijskih usluga (Kifid), po mogućnosti je glavni odbor za sporove nadležan za sporove Thuiswinkel. način prodaje ili pružanja usluga na daljinu.kompetentan. Za sve ostale sporove, drugi priznati odbor za sporove povezan s SGC-om ili Kifidom.

 

Članak 18. – Industrijsko jamstvo

18.1 Thuiswinkel.org jamči usklađenost s obvezujućim savjetima Thuiswinkel odbora za sporove od strane njegovih članova, osim ako član odluči dostaviti obvezujući savjet sudu na pregled u roku od dva mjeseca nakon što je poslan. Ovo jamstvo ponovno se obnavlja ako obvezujući savjet ostane na snazi ​​nakon revizije od strane suda i ako presuda iz koje to proizlazi postane pravomoćna. Do maksimalnog iznosa od 10.000 € po obvezujućem savjetu, taj će iznos potrošaču isplatiti Thuiswinkel.org. Za iznose veće od 10.000 € po obvezujućem savjetu, bit će isplaćeno 10.000 €. Za višak, Thuiswinkel.org ima obvezu najbolje napore osigurati da se član pridržava obvezujućih savjeta.

18.2 Primjena ovog jamstva zahtijeva da potrošač uloži pismenu žalbu Thuiswinkel.org i da prenese svoj zahtjev protiv poduzetnika na Thuiswinkel.org. Ako potraživanje prema poduzetniku prelazi 10.000 €, potrošaču se nudi da prenese svoje potraživanje u dijelu koji premašuje iznos od 10.000 € na Thuiswinkel.org, nakon čega će ova organizacija izvršiti uplatu u svoje ime i o trošku će zahtijevati to na sudu da zadovolji potrošača.

 

Članak 19. - Dodatne odredbe ili odredbe koje odstupaju

Dodatne ili odstupajuće odredbe od ovih općih uvjeta ne smiju biti na štetu potrošača i moraju biti zabilježene u pisanom obliku ili na takav način da se mogu spremiti na pristupačan način na trajnom mediju.

 

Članak 20. – Izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja Thuiswinkela

20.1 Thuiswinkel.org neće mijenjati ove opće uvjete osim u dogovoru s Udrugom potrošača.

20.2 Promjene ovih uvjeta i uvjeta stupaju na snagu tek nakon što su objavljene na odgovarajući način, uz shvaćanje da će u slučaju primjenjivih promjena tijekom trajanja ponude prevladati odredba koja je najpovoljnija za potrošača.

Thuiswinkel.org

www.homewinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Poštanski pretinac 7001, 6710 CB Ede

Obrazac za otkazivanje

(Ispunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite opozvati ugovor)

20.2 a. Za: [ime poduzetnika]

[ zemljopisna adresa poduzetnik]

[broj faksa poduzetnik, ako je dostupan]

[e-adresa ili elektronička adresa poduzetnika]

 

20.2 b. Ja/mi* ovime vas obavještavam da ja/mi* sklapamo naš ugovor u vezi s

prodaja sljedećih proizvoda: [oznaka proizvoda]*

isporuka sljedećeg digitalnog sadržaja: [oznaka digitalni sadržaj]*

pružanje sljedeće usluge: [usluga označavanja]*,

opozvati/opozvati*

 

20.2 c. Naručeno*/primljeno* [datum narudžbe za usluge ili račun za proizvode]

 

20.2 d. [ime potrošača]

 

20.2 e. [Adresa potrošača(a)]

 

20.2 f. [Potpis potrošača] (samo kada se ovaj obrazac podnosi na papiru)

 

* Iscrtajte ono što nije primjenjivo ili ispunite ono što je primjenjivo.

Lista čekanja - Lista čekanja Obavijestit ćemo vas kada proizvod bude na zalihama. Molimo unesite važeću adresu e-pošte ispod.